عزاداران حسینی در روز عاشورا در سوگ سومین امام شیعیان به عزا نشستند و بر سر و سینه زدند