جمرک روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان دیراستان بوشهر در جنوب ایران است

فیلمبردار:علی اسدی